Informacja o dystrybucji ubezpieczeń

Zgodnie z obowiązującym prawem od 01 października 2018r. Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2486) informujemy, iż:

1) Dane Rejestrowe Brokera Ubezpieczeniowego
SGC Broker Sp. z o.o. (dawniej: CUK Broker Sp. z o.o.) z siedzibą w Toruniu, ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń, KRS: 0000455963 NIP: 9562302811 REGON: 341410277 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII wydział gospodarczy KRS, prowadzi działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1925/13 z dnia 04.04.2013 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i jako broker jest wpisany do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych pod numerem 00001804/U.

2) Umocowanie brokera
Broker ubezpieczeniowy, w ramach prowadzonej działalności brokerskiej, wykonuje czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz Klienta. W tym celu Klient udziela brokerowi ubezpieczeniowemu, w formie pisemnej, pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w swoim imieniu.

3) Wynagrodzenie brokera
W związku z zawarciem przy udziale brokera umowy ubezpieczenia broker otrzymuje od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie w postaci prowizji (kurtaż brokerski) uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej (prowizyjny charakter wynagrodzenia). Z tego tytułu broker nie otrzymuje honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta.

4) Zapobieganie konfliktom interesów
Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, SGC Broker Sp. z o.o. oświadcza, że:
- Nie posiada akcji lub udziałów zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające;
- Nie wykonuje działalności agencyjnej, czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń ani czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji;
- Nie pozostaje w stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające;
- Nie jest członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające;
- Nie pozostaje w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów;
- Stosuje rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu potencjalnym konfliktom interesów, tak aby nie miały one negatywnego wpływu na interes Klientów.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych