Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez SGC Broker Sp. z o.o. Poprzez reklamację rozumie się każde wystąpienie Klienta lub jego pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia dotyczące działalności wykonywanej przez SGC Broker Sp. z o.o.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego pełnomocnika:
a. listownie na adres SGC Broker Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 87-100 Toruń;
b. telefonicznie na numer: +48 (56) 475 46 20;
c. pocztą elektroniczną: biuro@sgcbroker.com lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.sgcbroker.com

SGC Broker sp. z o.o. jako broker ubezpieczeniowy udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni. Jednakże w razie zaistnienia takiej sytuacji, Klient jest uprzednio informowany przez SGC Broker sp. z o.o. o wystąpieniu okoliczności, które wymagają̨ dodatkowych ustaleń i stanowią̨ przyczynę̨ udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą̨ innego trwałego nośnika informacji.

Informujemy także o możliwości złożenia skargi, jak również o możliwości rozstrzygnięcia sporu w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem, a podmiotem rynku finansowego, prowadzonego przez Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl) albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).

Ponadto, Klient będący osobą fizyczną ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej korzystając z usług Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl).

Jako administrator danych osobowych SGC Broker Sp. z o.o. informuje, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Szczegółowe dane dotyczące polityki prywatności, zamieszczone są w Serwisie w dziale „Polityka informacyjna” - > „Klauzula Informacyjna”.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych